Tutkija

”Minds are like parachutes – they only function when open.”
Thomas Dewar

Olen työskennellyt kaksitoista vuotta Jyväskylän yliopistolla viestintätieteiden laitoksella erilaisissa viestinnän tutkimustehtävissä. Tutkimustyöni jatkuu yhä: olen viestintätieteiden dosentti Vaasan yliopistossa markkinoinnin ja viestinnän akateemisessa yksikössä.

Tutkimusintressejäni ovat muun muassa vuorovaikutusosaaminen, työssä oppiminen, kriisivuorovaikutus, kriisiviestintäosaaminen, viestintätoimijuus ja osallisuus, etiikka, muuttuva työelämä (esim. johtajien ja tutkijoiden työ, vuorovaikutus ja työskentely tekoälyn kanssa) sekä CAQDAS/ATLAS.ti.

Väitöskirjassani tutkin vuorovaikutusosaamista ja työssä oppimista. Lisäksi olen työskennellyt muun muassa kahdessa kansainvälisessä EU-rahoitteisessa FP7-tutkimushankkeessa: 1) Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) sekä 2) CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO/TEC).

”Research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose.”
Zora Neale Hurston

Tutkijana oleminen on minulle tapa olla ja hengittää maailmaa.

Substanssiosaamisen ohella työni tutkijana on kehittänyt sekä itsenäistä, oma-aloitteista työotettani että vuorovaikutusosaamistani niin kansallisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä. Laajojen asiakokonaisuuksien jäsentäminen, analyyttinen ja strateginen ajattelu, projektinhallinta, jatkuva uuden oppiminen, tiedon hankkiminen, soveltaminen ja arvioiminen, uuden tiedon luominen ja vaikuttava jakaminen, ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut tutkijan työni ydintä.

Nämä ovat osaamisalueita, joita tarvitaan kaikissa asiantuntijatehtävissä.

 

*   *   *

JULKAISUT JA ESITELMÄT

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Opinnäytteet
F Tieteelliset esitelmät
// f1 Esitelmät kansainvälisissä konferensseissa
// f2 Esitelmät kansallisissa konferensseissa
// f3 Kutsutut esitelmät konferensseissa ja seminaareissa
// f4 Työryhmien puheenjohtajuudet

 

 

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

14. Mannila, E. & Laajalahti, A. (2021). Tavoitteena turvallisuus: Miten kehittää turvallisuuskulttuuria ja tukea kriiseistä oppimista sairaaloissa? [Aiming for safety: How to develop a safety culture for hospitals and support their learning from crises?] Aikuiskasvatus [Finnish Journal of Adult Education] 41 (1), 36–48. (JUFO1) >> PDF

Artikkeliin liittyen ks. myös:
”Sairaalan turvallisuuskulttuuri perustuu jatkuvaan oppimiseen – Tutkijoiden mukaan kriisi mahdollistaa kehittämisen” >> Tiedote (Kvs-säätiö)
Mannila, E. & Laajalahti, A. (2021). Turvallisuus ei synny vahingossa [Safety is no accident]. Helsinki, Finland: Aikuiskasvatus, 13.4.2021. >> Blog Post

13. Männistö, M. & Laajalahti, A. (2020). ”Haluan asua Suomessa” – ulkomaalaistaustaisten korkeasti kouluttautuneiden osallisuutta rakentavat tekijät työelämäjaksolla [”I want to live in Finland” – Factors that build the experience of inclusion of the highly qualified persons with non-Finnish backgrounds during the working life period]. In E. Kostiainen, S. Ala-Kortesmaa, M.-L. Hyvärinen & I. Virtanen (Eds.), Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2020 [Prologi: Yearbook of Speech Communication 2020]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, 26–42. (JUFO1) >> PDF

12. Hammarén, A. & Laajalahti, A. (2019). Kriisivuorovaikutuksen jännitteet organisaation mainekriiseissä [Dialectical tensions in crisis interaction in the context of organizational crises]. In E. Kostiainen, S. Ala-Kortesmaa, M.-L. Hyvärinen & I. Virtanen (Eds.), Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2019 [Prologi: Yearbook of Speech Communication 2019]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, 8–20. (JUFO1) >> PDF

11. Laajalahti, A. & Pennanen, E. (2019). Työpaikasta osallistuvaksi työyhteisöksi [From workplace to engaging work community]. In V. Luoma-aho & K. Pekkala (Eds.), Osallistava viestintä [Engagement and communication]. Helsinki, Finland: ProCom – the Finnish Association of Communication Professionals, 26–38. (JUFO1) >> PDF

10. Laajalahti, A. (2018). Fostering creative interdisciplinarity: building bridges between ethical leadership and leaders’ interpersonal communication competence. In S. Bowman, A. Crookes, Ø. Ihlen & S. Romenti (Eds.), Public relations and the power of creativity: strategic opportunities, innovation and critical challenges. Advances in public relations and communication management 3. Bingley: Emerald, 23–55. (A collection of the best papers from the EUPRERA London Congress, JUFO1) >> PDF

9. Kemppainen, B. & Laajalahti, A. (2016). Viestintätoimijuuden edellytykset ja tukeminen asiantuntijatyössä [Promoting professional agency in interpersonal communication in the work of experts]. In M. Siitonen, M. Lahti, J. Koponen & R. Vanhatalo (Eds.), Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2016 [Prologi: Yearbook of Speech Communication 2016]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, 6–23. (Käytetty puheviestinnän valintakokeen ennakkomateriaalina, Tampereen yliopisto, 2019, JUFO1) >> PDF

8. Haataja, M., Laajalahti, A. & Hyvärinen, J. (2016). Expert views on current and future use of social media among crisis and emergency management organizations: incentives and barriers. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments 12 (2), 135–164. (JUFO1) >> PDF

7. Kędra, J., Laajalahti, A., Sommier, M. & Uotila, P. (2016). A competent participant in the new media landscape: promoting an interdisciplinary perspective. In L. Kramp, N. Carpentier, A. Hepp, R. Kilborn, R. Kunelius, H. Nieminen, T. Olsson, P. Pruulmann-Vengerfeldt, I. Tomanić Trivundža & S. Tosoni (Eds.), Politics, civil society and participation: media and communications in a transforming environment. Bremen, Germany: edition lumière, 107–119. (JUFO1) >> PDF

6. Laajalahti, A., Hyvärinen, J. & Vos, M. (2016). Crisis communication competence in co-producing safety with citizen groups. Social Sciences 5 (1), Art. 13. (15 pages, JUFO1) >> PDF

5. Hyvärinen, J., Laajalahti, A. & Vos, M. (2015). Enhancing citizen response to crises through communication: investigating expert views. International Journal of Emergency Management 11 (4), 302–319. (JUFO1) >> PDF

4. Laajalahti, A., Hyvärinen, J. & Vos, M. (2015). Perspectives on citizens’ crisis communication competence in co-producing safety. In E. Ordeix, V. Carayol & R. Tench (Eds.), Public relations, values and cultural identity. London, UK: Peter Lang, 77–92. (A collection of the best papers from the EUPRERA Barcelona Congress, JUFO1) >> PDF

3. Laajalahti, A. (2015). Tutkijoiden attribuutiot: mistä vuorovaikutusosaaminen tai sen puute johtuu? [Researchers’ attributions: what is the reason for interpersonal communication competence or lack of it?]. Aikuiskasvatus [Finnish Journal of Adult Education] 35 (1), 16–29. (JUFO1) >> PDF

2. Haataja, M., Hyvärinen, J. & Laajalahti, A. (2014). Citizens’ communication habits and use of ICTs during crises and emergencies. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments 10 (2), 138–152. (JUFO1) >> PDF

1. Laajalahti, A. (2007). The development of interpersonal communication competence at work. In N. Carpentier, P. Pruulmann-Vengerfeldt, K. Nordenstreng, M. Hartmann, P. Vihalemm, B. Cammaerts & H. Nieminen (Eds.), Media technologies and democracy in an enlarged Europe. The researching and teaching communication series 3. Tartu, Estonian: Tartu University Press, 335–345. (A collection of the best papers from the ECREA’s SuSo2007 Summer School, JUFO1) >> PDF

Takaisin alkuun >>

 

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

9. Laajalahti, A. & Laaksonen, V. (2023). Tutkittu tieto käytäntöön: miten lisätä tutkitun tiedon hyödyntämistä yhteiskunnassa? [Research knowledge to practice: how to increase the utilisation of research knowledge in society?] Prologi – Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakauslehti 19 (1), 82–92. (JUFO1) >> PDF

8. Laajalahti, A. (2022). Vuorovaikutusosaaminen ryhmässä: tietoa, taitoa ja asennetta [Interpersonal communication competence in groups: knowledge, skills and attitude]. In S.-T. Murumäki & H. Haapamäki-Niemi (Eds.), Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen opettamiseen ja oppimiseen [Together – Perspectives on teaching and learning social interaction]. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2022. Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajain liitto, 39–52. >> Äidinkielen opettajain liitto (Saatavilla painettuna sekä e-kirjana; käytetty viestinnän valintakokeen ennakkomateriaalina, Tampereen yliopisto, 2023.)

7. Laajalahti, A. & Herkama, S. (2018). Laadullinen analyysi ATLAS.ti-ohjelmistolla [Using ATLAS.ti for qualitative data analysis]. In R. Valli (Ed.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2 [Windows to research methods 2]. 5th edition. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus, 106–133. (JUFO 1) >> PS-kustannus (Saatavilla painettuna sekä e-kirjana mm. Elisa Kirjasta ja Ellibs Oy:sta.)

6. Laajalahti, A. (2017). A historical analysis of media practices and technologies in protest movements: a review of Crisis and Critique by Anne Kaun. Media and Communication 5 (2), 64–66. (JUFO1) >> PDF

5. Laajalahti, A. (2016). Kriisiviestinnästä kriisivuorovaikutukseen: puheviestinnän näkökulmia kriiseissä ja kriiseistä viestimiseen [From crisis communication to crisis interaction: interpersonal communication perspectives on crisis communication]. In M. Siitonen, M. Lahti, J. Koponen & R. Vanhatalo (Eds.), Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2016 [Prologi: Yearbook of Speech Communication 2016]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, 76–82. (JUFO1) >> PDF

4. Laajalahti, A. (2014). Tutkijoiden vuorovaikutusosaaminen ja työssä oppiminen [Researchers’ interpersonal communication competence and learning at work]. Lectio praecursoria. In L. Mikkola, S. Herkama, J. Koponen & S. Korkala (Eds.), Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2014 [Prologi: Yearbook of Speech Communication 2014]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, 65–71. (JUFO1) >> PDF

3. Laajalahti, A. (2012). Kilpailua vai yhteistyötä? Ristiriidat hiertävät tutkijan työtä [To collaborate or to compete? Dialectical tensions in the work of researchers]. Tiedetoimittaja [Science Editor] 6 (4), 20–21. >> PDF

2. Laajalahti, A. (2008). Vuorovaikutusosaaminen tutkijoiden työssä [Interpersonal communication competence in the work of researchers]. Aikuiskasvatus [Finnish Journal of Adult Education] 28 (2), 117–123. (JUFO1) >> PDF

1. Haikarainen, R., Jaakkola, M., Laajalahti, A. & Virtanen, I. (2007). Tutkijaksi kasvamisen kysymykset askarruttivat kesäkoulussa [Becoming a researcher raised questions in doctoral summer school]. Tiedotustutkimus [Finnish Journal of Communication Research] 30 (3), 86–87. (JUFO1) >> PDF

Takaisin alkuun >>

 

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

1. Laajalahti, A. (2014). Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä [Interpersonal communication competence and its development in the work of researchers]. University of Jyväskylä, Finland. Jyväskylä Studies in Humanities 225. (387 pages, doctoral dissertation) >> PDF

Väitöskirja mediassa:
”Kilpailun ja yhteistyön jännite haastaa tutkijoita” >> Väitöstiedote (JY), >> Tiedonjyvä 2/2014 (Tietoniekat, s. 29)
”Vuorovaikutustaitoja tarvitaan myös tutkimustyössä” >> Tiedonjyvä-verkkolehti
”Aikamoisia pököpäitä” >> Acatiimi 4/2014 (painetussa lehdessä sivut 14–15)
”Vuorovaikutus on tutkijoille tärkeää” (Iisalmen Sanomat 5.4.2014)

Takaisin alkuun >>

 

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

25. Laajalahti, A. & Sopanen, T. (2023). Kohti vaikuttavaa strategiaviestintää [Communicating about strategy with impact]. Helsinki, Finland: ProCom – the Finnish Association of Communication Professionals, 13.6.2023. >> Blog Post

24. Laajalahti, A. (2023). Viestinnän kriittiset menestystekijät: mitä viestinnän onnistuminen vaatii? [Critical success factors in communication: what does the success of communication require?] Helsinki, Finland: Brunnen Communications Oy, 30.5.2023. >> Blog Post

23. Laajalahti, A. & Sopanen, T. (2022). Viestintä on tärkeää – mutta tämän hokeminen ei riitä [Communication is important – but repeating that is not enough]. Helsinki, Finland: Viesti ry, 10.8.2022. >> Blog Post

22. Laajalahti, A. (2022). Kriisiviestintäsuunnitelma ei riitä [A crisis communication plan is not enough]. Helsinki, Finland: Brunnen Communications Oy, 16.6.2022. >> Blog Post

21. Laajalahti, A. (2022). Listat, lokerot ja heilurit muokkaavat maailmaamme [Lists, categories and pendulums shape our world]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 27.1.2022. >> Blog Post

20. Laajalahti, A. & Rouhiainen-Neunhäuserer, M. (2021). Understanding ethical paradoxes helps communication leaders (re)build trust in leadership. EACD: European Association of Communication Directors. (EACD:n kolmanneksi luetuin artikkeli vuonna 2021; oheisluettavaa Global Alliencen Ethics Monthissa 2022) >> https://eacd-online.eu/leadership-communication-post-pandemic

19. Ansamaa, J., Hylkilä, I., Källbacka, E., Laajalahti, A., Pääkkönen, S., Sarparanta, L. & Taajamaa, T. (2021). Vaihda juhannustaikojen kukkaset kirjoihin! [Change Midsummer Magic Spells to books!] Helsinki, Management Institute of Finland MIF Oy, 17.6.2021. >> Blog Post

18. Laajalahti, A. (2021). Avoimuus ei ole yhden tekemää [Openness is made together]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 9.6.2021. >> Blog Post

17. Laajalahti, A. (2021). Terveisiä työelämästä, viestinnän opiskelija! [Greetings from working life, communication student!] Helsinki, Finland: ProCom – the Finnish Association of Communication Professionals, 4.6.2021. >> Blog Post

16. Laajalahti, A., Siitonen, M. & Tampere, P. (2021). Millaiseen tietoon luotat, viestinnän ammattilainen? [What kind of knowledge you trust, communication professional?] Helsinki, Finland: ProCom – the Finnish Association of Communication Professionals, 11.5.2021. >> Blog Post

15. Mannila, E. & Laajalahti, A. (2021). Turvallisuus ei synny vahingossa [Safety is no accident]. Helsinki, Finland: Aikuiskasvatus, 13.4.2021. >> Blog Post

14. Laajalahti, A., Eklund, M., Horila, T., Kaarne, E., Macey, A.-L., Niinivaara, J., Raappana, M., Rajamäki, S. & Savolainen, E. (2020). Prologos ry:n #nostaväikkäripäivässä-kampanja tekee viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimusta tunnetummaksi [#nostaväikkäripäivässä campaign by Prologos ry disseminates the research on interpersonal communication and social interaction]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 15.10.2020. >> Blog Post

13. Laajalahti, A. (2020). Miten viestiä vastuullisuudesta vastuullisesti? [How to communicate responsibly about responsibility?] Helsinki, Finland: Work goes happy, 7.4.2020. >> Blog post

12. Laajalahti, A. (2019). Luetut ja jaetut: kahdeksan kirjallisuusvinkkiä vuorovaikutuksesta kiinnostuneille [Read and shared: eight literature tips for people interested in social interaction]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 11.12.2019. >> Blog Post

11. Laajalahti, A. (2019). Prologos ry – 30 vuotta hyvää seuraa [Prologos ry – 30 years in good company]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 8.2.2019. >> Blog post

10. Laajalahti, A. (2018). Arjen autopilotista ajatusten ohjaksiin [From everyday autopilot to the guidance of thoughts]. Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 28.3.2018. >> Blog post

9. Laajalahti, A. & Laaksonen, V. (2018). Viestinnän ennakointi: myyteistä muutososaamiseen [Foresighting communication: from myths to change competence]. Jyväskylä, Finland: Keski-Suomi ennakoi, 8.1.2018. >> Blog post

8. Laajalahti, A. (2017). Tekoäly kehittyy ja oppii – niin myös muutoksessa menestyvä asiantuntija [Artificial intelligence develops and learns – and so does the expert succeeding in change]. Helsinki, Finland: Opinahjo, 9.11.2017. >> Blog post

7. Laajalahti, A. (2017 + 2019). Tekoäly hoi, älä jätä! [Artificial intelligence! Where are you leading us?]. Helsinki, Finland: ProCom – the Finnish Association of Communication Professionals.
* 2017: Viestijät.fi, 22.8.2017. >> Blog post
* 2019: BlogTalk: kirjoituksia viestinnästä ja työelämästä. Eds. E. Melgin, S. Fäldt, E. Pennanen & L. Nelimarkka. [BlogTalk 2019 sisältää ProComin Viestijät-blogissa vuosina 2017–2018 julkaistuja parhaita, eniten luettuja ja jaettuja blogikirjoituksia.] >> Tilaa kirja!

6. Dlaske, K., Laajalahti, A. & Nissi, R. (2017). Uusia näkökulmia tuttuihin ilmiöihin, tuttuja näkökulmia uusiin ilmiöihin [New perspectives on everyday phenomena, everyday perspectives on new phenomena]. Jyväskylä, Finland: The Jyväskylä Language Campus, Kielipään blogi, 7.6.2017. >> Blog post

5. Dlaske, K., Laajalahti, A. & Nissi, R. (2017). Media ja teknologia muuttuvat ja muuttavat maailmaa [Media and technologies change – and change the world]. Jyväskylä, Finland: The Jyväskylä Language Campus, Kielipään blogi, 16.2.2017. >> Blog post

4. Laajalahti, A. (2016). Ei ole tyhmiä kysymyksiä – paitsi tieteessä? [There is no such thing as a stupid question – expect in science?] Jyväskylä, Finland: Prologos ry, ProBlogi, 18.10.2016. >> Blog post

3. Laajalahti, A. (2016). Onnistunut esimiesviestintä – verkkokoulutus tiimien ja työyhteisöjen johtamiseen [Successful leadership communication]. Helsinki, Finland: ProCom Ltd.

2. Vos, M., van het Erve, A., de Gouw, N., Hokkanen, L., Johansson, C., Laajalahti, A., Linnell, M., Meriläinen, N., Olofsson, A., Öhman, S., Rantanen, H., Stal, M., Vergeer, F. & Wall, E. (2014). Roadmap ‘Public empowerment policies for crisis management’. Crisis communication, University of Jyväskylä, Finland. (35 pages) >> PDF

1. Laajalahti, A. & Valkonen, T. (2005). Ohjeita puheviestinnän pro gradu -tutkielman tekemiseen [Guidelines for writing Master’s thesis in Speech Communication]. University of Jyväskylä, Finland. (47 pages)

Takaisin alkuun >>

 

E Opinnäytteet

4. Laajalahti, A. (2014). Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä [Interpersonal communication competence and its development in the work of researchers]. University of Jyväskylä, Finland. Jyväskylä Studies in Humanities 225. (387 pages, doctoral dissertation / published monograph in Speech Communication, grade: very good) >> PDF

3. Laajalahti, A. (2004). Huumori talk show -haastatteluissa [Humour in talk show interviews]. University of Jyväskylä, Finland. (161 pages, Master’s thesis in Speech Communication, grade: excellent) >> PDF

2. Laajalahti, A. (2003). Rillirouskusta Isonapaan: henkilöiden nimistä, nimeämisperusteista sekä nimien käytöstä Heinähattu ja Vilttitossu -kirjasarjassa [From Rillirousku to Isonapa: characters’ names, naming practices and use of names in the book series of Heinähattu and Vilttitossu]. University of Jyväskylä, Finland. (35 pages, Bachelor’s thesis in Finnish language, grade: good)

1. Laajalahti, A. & Tolonen, T. (2002). ”Legendaarista ja loistavaa!” Kvalitatiivinen tutkimus haastattelijan huumorin käytöstä ja mukauttamisesta Joonas Hytönen Show’ssa [”Legendary and splendid!” Qualitative research on use and adaptation of interviewer’s humour in Joonas Hytönen show]. University of Jyväskylä, Finland. (35 pages, Bachelor’s thesis in Speech Communication, grade: excellent)


Takaisin alkuun >>

 

F Tieteelliset esitelmät

f1 Esitelmät kansainvälisissä konferensseissa

16. Siitonen, M., Laajalahti, A., Nissi, R., Venäläinen, P. & Zvereva, V. (2021). Mapping the boundaries of algorithm-based journalism: A literature review. Presentation at the 8th European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA). Online Conference, 6.–9.9.2021.

15. Laajalahti, A. (2017). Noticed or ignored? Social interaction and social media in the guidelines on research integrity. Presentation at the 5th Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction Section of ECREA. Finland, Helsinki, 23.–25.10.2017.

14. Laajalahti, A. (2017). Ethical aspects of leaders’ interpersonal communication competence: why should we bother? Paper and presentation at the annual conference of European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA). UK, London, 12.–14.10.2017.

13. Laajalahti, A. (2016). Ethical principles of interpersonal communication competence in working life: a literature review. Presentation at the 6th European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA). The Czech Republic, Prague, 9.–12.11.2016.

12. Herkama, S. & Laajalahti, A. (2015). Perspectives on software-assisted qualitative data analysis: a systematic literature review. Presentation at the 2nd ATLAS.ti User Conference 2015, Qualitative Data Analysis and Beyond. Germany, Berlin, 29.–31.8.2015.

11. Laajalahti, A. & Vos, M. (2014). Roadmap for crisis communication competence research. Presentation at the 5th European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA). Portugal, Lisbon, 12.–15.11.2014.

10. Laajalahti, A., Hyvärinen, J. & Vos, M. (2014). A competence-based approach to crisis communication. Presentation at the 4th International Crisis and Risk Communication Conference (ICRC). Florida, Orlando, 3.–6.3.2014.

9. Laajalahti, A., Hyvärinen, J. & Vos, M. (2013). Perspectives on citizens’ crisis communication competence in co-producing safety. Paper and presentation at the annual conference of European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA). Spain, Barcelona, 3.–5.10.2013.

8. Laajalahti, A., Hyvärinen, J. & Vos, M. (2013). Crisis communication competence in co-producing safety with citizen groups. Paper and presentation at the annual conference of International Association for Media and Communication Research (IAMCR). Ireland, Dublin, 25.–29.6.2013.

7. Laajalahti, A. & Purhonen, P. (2011). Dialectical tensions and interpersonal communication competence in boundary spanning work. Presentation at the 2nd Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction Section of ECREA. Northern Ireland, Belfast, 7.–9.9.2011.

6. Laajalahti, A. (2010). Researchers’ experiences of interpersonal communication competence in communicating and sharing knowledge. Presentation at the 3rd European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA). Germany, Hamburg, 12.–15.10.2010.

5. Laajalahti, A. (2009). What is interpersonal communication competence in the work of researchers? Researchers’ experiences and understanding of the topic. Presentation at the 1st Autumn Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction Section of ECREA. Finland, Tampere, 21.–23.10.2009.

4. Laajalahti, A. (2009). Learning in research work: the development of interpersonal communication competence in the work of researchers. Paper and presentation at the 6th International Conference on Researching Work and Learning (RWL6). Denmark, Roskilde, 28.6.–1.7.2009.

3. Laajalahti, A. (2008). Meanings of interpersonal communication competence in the work of researchers. Presentation at the 2nd European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA). Spain, Barcelona, 25.–28.11.2008.

2. Laajalahti, A. (2008). Researchers’ learning experiences relating to their interpersonal communication competence at work. Poster presentation at the 4th EARLI SIG 14, Learning and professional development conference. Finland, Jyväskylä, 27.–29.8.2008.

1. Laajalahti, A. (2007). The development of interpersonal communication competence in the context of meaning-based work. Paper and presentation at ECREA’s European media and communication doctoral summer school 2007. Estonian, Tartu, 19.8.–1.9.2007.

Takaisin alkuun >>

 

f2 Esitelmät kansallisissa konferensseissa

14. Männistö, M. & Laajalahti, A. (2020). ”Kielellinen haaste tulee yleensä iltapäivällä” – oppimista edistävät ja estävät tekijät työelämäjaksolla [”The language challenge usually comes in the afternoon”factors promoting and preventing learning]. XXXX kansainvälinen VAKKI-symposiumi [XXXX International VAKKI Symposium]. Finland, Vaasa, 6.–7.2.2020.

13. Asunta, L. & Laajalahti, A. (2018). Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden odotuksia ja käsityksiä palveluviestinnästä [Customers’ and social workers’ expectations and perceptions of customer service communication]. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät [Interpersonal Communication and Social Interaction Conference]. Finland, Jyväskylä, 28.–29.9.2018.

12. Laajalahti, A. (2018). Eettinen johtajuus ja johtajan vuorovaikutusosaaminen: tutkimustraditioiden vuoropuhelu(ttomuus) [Ethical leadership and leader’s interpersonal communication competence: gaps and bridges between research traditions]. Median ja viestinnän tutkimuksen päivät [Media and Communication Research Conference]. Finland, Jyväskylä, 27.–28.4.2018.

11. Laajalahti, A. (2016). Vuorovaikutus tutkijoiden työn eettisissä ohjeistuksissa [Social interaction in the guidelines for responsible conduct of research]. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät [Interpersonal Communication and Social Interaction Conference]. Finland, Tampere, 7.–8.10.2016.

10. Laajalahti, A. (2016). Tunteet tutkijoiden vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä [Emotions in the development of researchers’ interpersonal communication competence]. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen AITU2016 [Adult Education Conference]. Finland, Jyväskylä, 18.–19.2.2016.

9. Laajalahti, A. (2014). Kokemuksellisesti merkittävät oppimiskokemukset vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä [Experientially meaningful learning experiences in the development of interpersonal communication competence]. Puheviestinnän päivät [Speech Communication Conference]. Finland, Jyväskylä, 5.–6.9.2014.

8. Laajalahti, A. & Virtanen, I. (2014). Avauksia kontekstin käsitteeseen puheviestinnän tutkimuksessa [Opening the concept of context in Speech Communication research]. Puheviestinnän päivät [Speech Communication Conference]. Finland, Jyväskylä, 5.–6.9.2014.

7. Laajalahti, A. (2012). Kilpailua vai yhteistyötä? Vuorovaikutuksen jännitteet tutkijoiden työssä [To collaborate or to compete? Dialectical tensions in the work of researchers]. Viestinnän tutkimuksen päivät [Communication Research Conference]. Finland, Jyväskylä, 30.–31.8.2012.

6. Laajalahti, A. (2012). Mistä vuorovaikutusosaaminen tai sen puute johtuu? Vuorovaikutusosaamiselle annetut attribuutiot tutkijoiden työssä [What is the reason for interpersonal communication competence or lack of it? Attributions on interpersonal communication competence in the work of researchers]. Viestinnän tutkimuksen päivät [Communication Research Conference]. Finland, Jyväskylä, 30.–31.8.2012.

5. Laajalahti, A. (2010). Tutkijoiden kokemuksia vuorovaikutusosaamisesta työssään [Researchers’ experiences on interpersonal communication competence in their work]. Viestinnän tutkimuksen päivät [Communication Research Conference]. Finland, Tampere, 12.–13.2.2010.

4. Laajalahti, A. (2009). Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy tutkijoiden työssä? Tutkijoiden kuvauksia kokemuksistaan [How does interpersonal communication competence develop in the work of researchers? Researchers’ experiences on the topic]. Puheviestinnän päivät [Speech Communication Conference]. Finland, Jyväskylä, 25.–26.9.2009.

3. Laajalahti, A. (2009). Tutkijoiden työ vuorovaikutusosaamisen kontekstina [Research work as a context of interpersonal communication competence]. Mediatutkimuksen päivät [Media Research Conference]. Finland, Jyväskylä, 13.–14.2.2009.

2. Laajalahti, A. (2008). Työssä oppiminen puheviestinnän tutkimuskohteena: vuorovaikutusosaamisen kehittyminen työn kontekstissa [Learning at work as a research topic in Speech Communication: the development of interpersonal communication competence in the context of work]. Puheviestinnän teemapäivä [Speech Communication Conference]. Finland, Helsinki, 14.3.2008.

1. Laajalahti, A. (2007). Vuorovaikutusosaaminen tutkijoiden työssä: kontekstin ja vuorovaikutusosaamisen suhdetta etsimässä [Interpersonal communication competence in the work of researchers: tracing the relationship between context and interpersonal communication competence]. Viestinnän tutkimuksen päivät [Communication Research Conference]. Finland, Vaasa, 30.11.–1.12.2007.

Takaisin alkuun >>

 

f3 Kutsutut esitelmät konferensseissa ja seminaareissa

13. Laajalahti, A. (2021). Tieteellisen seuran puheenvuoro: Prologos ry – avoimena tieteen edessä ja edestä [Prologos ry open in front of and for science]. Federation of Finnish Learned Societies, Open Science National Coordination, Webinar: Learned societies and open science. Finland, Helsinki / online webinar, 2.6.2021.

12. Herkama, S. & Laajalahti, A. (2019). Laadullisen aineiston analyysiohjelmat: ATLAS.ti [Qualitative data analysis software: ATLAS.ti]. University of Tampere, Methods Festival 2019. Finland, Tampere, 27.8.2019.

11. Herkama, S. & Laajalahti, A. (2015). What is… Software-assisted qualitative data analysis? University of Tampere, Methods Festival 2015. Finland, Tampere, 19.8.2015.

10. Herkama, S. & Laajalahti, A. (2015). Laadullisen aineiston analyysiohjelmat: ATLAS.ti [Qualitative data analysis software: ATLAS.ti]. University of Tampere, Methods Festival 2015. Finland, Tampere, 19.8.2015.

9. Laajalahti, A. (2015). Sattuma, vuorovaikutus ja kriisiviestintäosaaminen [Chance, interaction and crisis communication competence]. University of Jyväskylä, Tieteen päivät 2015 [The Science Forum 2015]. Finland, Jyväskylä, 21.4.2015.

8. Laajalahti, A. (2014). Palaute vuorovaikutustilanteena [Feedback as an interaction situation]. University of Jyväskylä, The development day of the Faculty of Humanities. Finland, Jyväskylä, 30.10.2014.

7. Herkama, S. & Laajalahti, A. (2013). What is… ATLAS.ti? University of Jyväskylä, Methodology Centre for Human Sciences (IHME), Methods Festival 2013. Finland, Jyväskylä, 21.5.2013.

6. Laajalahti, A., Hyvärinen, J., Ruggiero, A. & Vos, M. (2013). Kriisiviestintä osaamisalueena ja tutkimuskohteena [Crisis communication as a competence area and research subject]. University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Monisärmäinen humanismi -tapahtuma [Event on Multifaceted humanities]. Finland, Jyväskylä, 16.5.2013.

5. Laajalahti, A. (2012). Työelämän vuorovaikutusosaaminen: näkökulmia ja käytännön esimerkkejä [Interpersonal communication competence in working life: theoretical perspectives and practical examples]. Ammattikorkeakoulujen kielten- ja viestinnänopettajien neuvottelupäivät [Conference of Language and Communication Teachers]. Finland, Porvoo, 4.–5.10.2012.

4. Karhunen, S. & Laajalahti, A. (2011). ATLAS.ti-analyysiohjelma laadullisen analyysin tukena [Using ATLAS.ti for qualitative data analysis]. University of Jyväskylä, IT Services, ATLAS.ti kvalitatiivisen tutkimuksen välineenä -infotilaisuus yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille [ATLAS.ti as a tool in qualitative research, Info for staff members and students at the university]. Finland, Jyväskylä, 14.4.2011.

3. Laajalahti, A. (2011). Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä [Interpersonal communication competence and its development in the work of researchers]. University of Jyväskylä, (KIEVIE) Kielitaito, viestintä ja vuorovaikutusosaaminen sekä niiden arviointi – monitieteisiä näkökulmia -hankkeen seminaari [Seminar on Language skills, communication and interpersonal communication competence and their evaluation – multidisciplinary perspectives]. Finland, Jyväskylä, 31.1.2011.

2. Laajalahti, A. (2010). Vuorovaikutusosaaminen työelämässä [Interpersonal communication competence in working life]. University of Jyväskylä, Puheviestinnän alumnipäivä 2010, Vuorovaikutus työyhteisössä -seminaari [Speech Communication Alumni Day 2010, Seminar on Interaction in work community]. Finland, Jyväskylä, 8.10.2010.

1. Laajalahti, A. (2007). Kokemuksien ja käsityksien tutkiminen ja hermeneuttinen tulkinta [Examining experiences and perceptions through hermeneutic interpretation]. University of Jyväskylä, Department of Communication, course in Advanced Research Methods. Finland, Jyväskylä, 22.11.2007.

Takaisin alkuun >>

 

f4 Työryhmien puheenjohtajuudet

7. Laajalahti, A. (2020). Yhteisöjen rakentaminen ja rajoittaminen [Promoting and preventing participation in communities]. Vuorovaikutuksen tutkimuksen päivät [Interpersonal Communication and Social Interaction Conference]. Finland, Helsinki / online conference, 18.–19.9.2020.

6. Laajalahti, A. & Raappana, M. (2019). Vuorovaikutus, teknologia ja tulevaisuus [Social interaction, technology and future], Prologos ry, Vuorovaikutuksen teemapäivä 2019 [Interpersonal Communication and Social Interaction Conference 2019], Finland, Helsinki, 4.10.2019.

5. Laajalahti, A. (2019). Laadullisen aineiston analyysiohjelmat [Qualitative data analysis software], University of Tampere, Metodifestivaalit 2019 [Methods Festival 2019], Finland, Tampere, 27.–29.8.2019.

4. Laajalahti, A. (2017). Professional boundaries, identities, and social interaction, University of Jyväskylä and Aalto University School of Business, 5th Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction Section of ECREA, Finland, Helsinki, 23.–25.10.2017.

3. Laajalahti, A. (2015). Sattuma ja viestintä [Chance and communication], University of Jyväskylä, Tieteen päivät 2015 [The Science Forum 2015], Finland, Jyväskylä, 21.4.2015.

2. Laajalahti, A. (2014). Palaute pedagogisena välineenä [Feedback as a pedagogical tool], University of Jyväskylä, The development day of the Faculty of Humanities, Finland,  Jyväskylä, 30.10.2014.

1. Laajalahti, A. (2014). Vuorovaikutus ja oppiminen [Interaction and learning], Prologos ry, Puheviestinnän päivät 2014 [Speech Communication Conference 2014], Finland, Jyväskylä, 5.–6.9.2014.

Takaisin alkuun >>

Lue lisää: Tutkija